Производител на висококачественни прежди за ръчно плетиво

За фирмата

България Текс “ АД гр.Казанлък е водещо производствено и търговско предприятие в областта на текстила. То е един от големите производители и износители на широка гама от конци и прежди за ръчно плетиво, хавлиени изделия. Над 90% от продажба на България-текс са от износ, вкл. за Европейския съюз 85% (основно за Германия, Англия, Италия и Холандия), Норвегия – 7,5%, Южна Африка – 2,8%, Балкански регион – 3,2%, Израел – 1%, Мексико – 0,5%. Основно конкурентно предимство на България-текс е високото качество на произвежданата продукция, част от която е собствена, а друга се произвежда и реализира в много страни на принципа на франчайзинга за световно известните марки прежди DMC, DROPS DESIGN, Estamberss Crochet и др. В момента България-текс разработва и започва да налага на международните пазари собствен бранд „PERFORMANCE“. Дружеството разполага със сертифицирана система за управление на качеството на база ISO 9001:2000.

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.)

„БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД СЪОБЩАВА:
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения (шахтови кладенци ШК-1, ШК-2 в поземлени имоти с идентификатор 35167.3.121 и 35167.3.122, в местност Абаята, в землището на гр. Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

„БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД на адрес: гр. Казанлък, ул. “Цар Освободител” № 46;
РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Стара Планина“ № 2;
Община Казанлък на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6.

Датата на публикуване на обявата: 12.08.2019 г.

Европроекти

„България-Текс“ АД стартира тръжна процедура “избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на ново технологично оборудване с цифрово програмно управление (ЦПУ) с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1:1) Автоматична навиваща машина за кълбета с ЦПУ - 1 брой; 2) Автоматична опаковъчна машина с ЦПУ - 1 брой; Обща стойност на на обособена позиция 1 - 568 647.80 лева Обособена позиция 2: 1) Автоматична машина за навиване на шевни конци с ЦПУ - 3 броя; Обща прогнозна стойност на обособена позиция 2 - 366 718.12 лева Обособена позиция 3:1) Машина за тежко пресукване с ЦПУ - 1 брой Обща стойност на обособена позиция 3 - 414 635.96 лева“ за избор на изпълнител по договор BG-RRP-3.004-1633-C01 по процедура за получаване на безвъзмездни средства BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Тръжната документация можете да изтеглите от тук

*Срок за подаване на оферти: 09.07.2024г.

В рамките на изпълнението на проект „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинг и спешна медицинска реакция“ по линия на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, раздел BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации, съфинансирана с ЕФРР , екип от доказани специалисти в своята област ,проектира и успешно създаде текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни в реално време за целите на медицинската диагностика, мониторинг и спешна медицинска реакция .

„БЪЛГАРИЯ –ТЕКС“ АД

ТЕКСТИЛЕН АПЛИКАТОР ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАТА ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГА И СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА РЕАКЦИЯ

изготвен за  целите на проект  по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0307-C01

 

В рамките на изпълнението на проект  „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинг и спешна медицинска реакция“ по линия на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, раздел BG16RFOP002-1.005 – Разработване на продуктови и производствени иновации, съфинансирана с ЕФРР , екип от доказани специалисти в своята област ,проектира и успешно създаде текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни  в реално време за целите на медицинската диагностика, мониторинг и спешна медицинска реакция .

Задача на екипа бе да създаде иновативен високоефективен текстилен апликатор за сваляне на електрофизиологичн данни в реално време, който да осигурява достатъчно добър контакт между кожата на човешкото тяло и електропроводимите елементи с цел постигне оптимален контакт, а оттам и високо качество на сигнала, позволяващи възможно по-голяма точност и валидност на измерването с цел по-добра и прецизна диагностика.

Текстилния апликатор представлява вталена текстилна тениска тип потник без ръкави, изпълнена така, че от вътрешната страна в точки за контакт с тялото на пациента, дефинирани от медицинските изисквания за отвеждане на електрофизиологичните сигнали, са обособени електропроводими зони за отвеждане на електрофизиологични сигнали.

Електропроводимите зони са оформени от електропроводима тъкан, изтъкана от метализирани влакна, които представляват текстилни нишки с покритие от проводим метализиран слой. Медицинското устройство е закрепено от външната страна на тениската така, че електродите са прикрепени в електропроводимите зони, а средството за трансфериране на електрофизиологични данни е разположено в гръдната област на тениската.

Във вариантни изпълнения на текстилният апликатор за мониторинг, телемедицинска диагностика и събиране на електрофизиологични данни, съгласно защитения за него полезния модел, средството за трансфериране на електрофизиологични данни е триканално с пет електрода или дванадесет канално с десет електрода.

В едно предпочитано изпълнение на текстилният апликатор за мониторинг, телемедицинска диагностика и събиране на електрофизиологични данни, съгласно полезния модел, средството за трансфериране на електрофизиологични данни е свързано чрез Bluetooth към електронното потребителско комуникационно устройство, което е смартфон с мобилно приложение за следене на жизнени показали. Електронното потребителско комуникационно устройство има двупосочна криптирана връзка посредством WiFi или мобилна мрежа през Интернет към сървър с база медицински данни, който е двупосочно свързан в реално време към поне едно електронно устройство с медицински софтуер за мониторинг, телемедицинска диагностика и спешна медицинска реакция.

Текстилният апликатор за мониторинг, телемедицинска диагностика и събиране на електрофизиологични данни е за многократна употреба, като е проектиран с вталена кройка изработена от тъкан с необходимата плътност, еластичност и здравина текстил. Кройката на текстилния апликатор осигурява възможно най-добър контакт между човешкото тяло на пациента и точките за контакт с тялото на пациента посредством електропроводимата зона, която осигурява много добро и прецизно отвеждане на електрофизиологични сигнали.

Текстилният апликатор покрива всички нужни за целите на медицината места чрез разполагане на сензори по тялото на пациента и същевременно осигурява комфорт при използване и продължително носене, като е пригоден за носене в ежедневието на пациента под мониторинг и същевременно е със съвременен модерен дизайн, както и изчистена визия.

Предимствата  на създадения текстилен апликатор се изразяват в :

  • Mедицинската приложимост, която се изразява в измерване, проследяване , отчитане и подсигурява непрекъснато наблюдение в реално време на виталните показатели от лекари за целите на мониторинга, спешната медицинска реакция и диагностика ;
  • Kомфорт при използване и продължително носене , съчетан със съвременен модерен дизайн, изчистена визия , пригоден за носене в ежедневието на пациента под мониторинг;
  • Подсигуряване на период на проследяване с такава продължителност, каквато е нужна за пълното диагностициране на пациента чрез проследяване на различните състояния на човешкия организъм;
  • Възможност за прилагане и ползване както в ежедневието, така и при режим на активно физическо натоварване , спорт или медицинска и амбулаторна среда ;
  • Диагностика, ранно откриване и прогнозиране на заболявания и животозастрашаващи състояния във всички медицински специалности;
  • Проследяване на жизненоважните физиологични параметри посредством дистанционно наблюдение в непрекъснат режим и в реално време, което спомага за по-добро и точно диагностициране на пациентите. С придобитите данни лекарите могат своевременно да променят режима на предписаните лекарства и рехабилитация при всички групи пациенти (деца и възрастни пациенти), пребиваващи в болница или в амбулаторни условия;

Схематично представяне

Дата 19.05.2020 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации'' с предмет “Придобиване на електропроводими нишки, конектори и специализирани материали, необходими за разработването, вкл. тестване, на прототипи на текстилен апликатор”

Тръжната документация можете да изтеглите от тук

*Срокът за приемане на оферти изтече на 09. 05.2020 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации'' с предмет „Наем на оборудване, представляващо ДМА - устройства за трансфериране на електрофизиологични данни, необходими за разработване, тестване и валидиране на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинска диагностика, мониториг и спешна медицинска реакция''Тръжната документация можете да изтеглите от тук:

1.Публична покана
2.Оферта
3.Проект на договор
4.Приложение Декларация ZUSESIF
5.Изисквания оферти
6.Справка Декларация Договори
7.Декларация ZUSESIF

*Срокът за приемане на оферти изтиче на 17. 01.2020 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации'' с предмет „Придобиване на материали, необходими за разработването, вкл. тестване, на прототипи на иновативните влакна, тъкани и текстилни апликатори''

Проведен втори информационен ден по проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на „България – Текс“ АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001″ на 04 април 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда на фирма „България – Текс“ АД, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, се проведе втора информационна среща, на която екипът ни представи постигнати резултати от изпълнението на проекта.На събитието присъстваха представители на различни фирми, ръководители и технически специалисти на „България – Текс“ АД.

Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на “България – Текс” АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001

Една от водещите фирми в текстилната индустрия в гр.Казанлък „България – Текс“ АД изпълнява проект “Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на “България – Текс” АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001“

В рамките на настоящия проект, стартирал в началото на м.Декември 2017г. се осъществи доставката и пускането в експлоатация на 14 нови високоефективни енергоспестяващи машини за производство на прежди, конци и хавлии, представени и описани като мерки за енергийна ефективност в изготвено за целите на проекта енергийно обследване.

Едновременно с това за по-ефективно управление на енергийните ресурси в предприятието се внедри система за управление на енергията по международен стандарт „ISO 50001“ която обхваща всички производствени продукти и процеси, използваните от служителите на дружеството , както и договорни работи за всички дейности в завода , които значително влияят върху използването и консумацията на енергия.

Целите на проекта са изцяло ориентирани и в съответствие с основната цел на настоящата процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, а именно “предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката “.

Успешното реализиране на поставените по проекта цели ще подкрепи, постигането на очакваните по процедурата резултати по отношение на “..повишаване конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и капацитет, което, от своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката”.

Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новото технологично оборудване по проекта ще доведе до енергийни спестявания в размер на 47,79%, фактор на енергийни спестявания 48,23% и разширяване капацитета на производство с 50%, съгласно направения Енергиен одит. Това прави инвестицията рентабилна с норма на възвращаемост (IRR) 20,06% и срок на откупуване 4,16 години.

В допълнение успешното реализиране на проекта ще допринесе за опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата, в следствие на спестени 569,36 tCО2/ год.

В настоящия проект е включена и дейност за рециклиране на бракувана продукция като подкрепа за дейности за опазване на околната среда посредством внедряването на нова енергоспестяваща машина заплетене на шнурове от технологичен брак .

Пускането в експлоатация на новата машина за плетене на шнурове по проекта ще увеличи с 1,96 т./година преработката на технологичен брак за производството на шнурове.

„България – Текс“ АД продължава да следва политиката си за постигане на устойчиво развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация по полов, етнически, религиозен и други подобни признаци. Стриктното спазване на хоризонталните политики на ЕС по отношение на равнопоставеността и недопускането на дискриминация, както и инвестицията по проекта, ще бъдат важни елементи, обосноваващи дългосрочното възходящо и устойчиво развитие на дружеството.

Повишаването на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на “България – Текс” АД чрез внедреното ново технологично оборудване и въведена система за управление на енергията ISO 50001 гарантира дългосрочно възходящо и устойчиво развитие на дружеството, значително по-висока енергийна ефективност на технологичния процес и допринася за опазване на околната среда и смекчаване последиците от изменението на климата.

Втори информационен ден по проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на „България – Текс“ АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001″ на 04 април 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда на фирма „България – Текс“ АД, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, ще се проведе втора информационна среща, на която екипът ни ще представи постигнати резултати от изпълнението на проекта.

Проведен информационен ден по проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Във връзка с изпълнението на проекта „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на „България-Текс“АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001” на 22.03.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на фирма „България – Текс“ АД, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, се проведе информационен ден на които екипа представи информация във връзка с изпълнение на дейностите по проекта.
На събитието присъстваха представители на различни фирми, ръководители и технически специалисти на „България – Текс“ АД.

Информационен ден по проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на „България – Текс“ АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001″ на 22 март 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда на фирма „България – Текс“ АД, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, ще се проведе информационна среща, на която екипът ни ще представи информация във връзка с изпълнението на проекта.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

 

 

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 22.01.2019 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

 

 

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтeче на  04.10.2018 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

Провеждане на демонстрация във връзка с представяне на смарт прежди произведени по внедрен иновативен процес на фирма „България Текс“ АД

 

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА С ЦЕЛ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СМАРТ ПРЕЖДИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ: „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВEН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО“

На първи юни т.г. в известен магазин за прежди в гр. Стара Загора се проведе workshop-демонстрация на нови разработки – смарт прежди, произведени от „България-Текс“ АД по внедрена процесна иновация във фирмата.
След внедряването на нова технологична линия и проведени съответни лабораторни изследвания, фирмата успешно създаде няколко вида прежди, отличаващите се със следните характеристики:

– термохромни
– фотохромни
– терморегулиращи и с контролирана дължина на оцветения участък смарт-прежди за ръчно и машинно плетиво.

Тези прежди са с иновативен характер, чрез който се осигурява покритие и полагане на термохромични и фотохромични агенти върху различни текстилни прежди-вискоза, полиамид, памук, смесени вълни, коприна и др. с контролирана дължина на цвета.

Термохромичните покрития осигуряват промяна на цвета на преждата като
резултат от реакция на топлина, след което преждата възстановява предишния си цвят.

Чрез фотохромията се осигурява промяна на цвета на преждата при облъчване със слънчева или ултравиолетова светлина.

Терморегулацията на преждата се осигурява от химични агенти с охлаждащ, загряващ или терморегулиращ ефект.

Процесът представлява новост на световния/европейски пазар. Това се отнася особено по отношение на иновативните възможности за нанасяне на химични агенти за предварително проектиране на дължината на цветните участъци.
„България-Текс“ АД е фирма с доказан опит в производството на прежди, която неизменно следи последните технологични процеси и модни тенденции в производството и продажбата на прежди. Фирмата е уверена в успеха на проекта, както и крайното реализиране на произведените продукти.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор BG16RFOP002-3.001-0719-С01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос ''Енергийна и ресурсна ефективност'', процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност на малките и средни предприятия''

 

 

 

 

 

 

Проект: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА „БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ISO 50001

Главна цел: Повишаване на енергийната ефективност, разширяване капацитета на производството , въвеждане на серифициран международен стандарт за управление на енергията ISO 50001

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Обща стойност: 2 131 042 лв., от които 1 093 217,13  лв. европейско  и  192 920,67 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.
Край: 06.04.2019 г.

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 04.06.2018г.

П О К А Н А за участие в информационен ден по проект BG16RFOP002-1.001-0446-C01

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВEН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО

„България Текс“АД Ви кани на 22 май 2018 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, на информационна среща, на която екипът ни ще представи информация във връзка с постигнатите резултатите от изпълнението на проекта.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор BG16RFOP002-3.001-0719-С01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос ''Енергийна и ресурсна ефективност'', процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност на малките и средни предприятия''

 

 

 

 

 

 

Проект: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА „БЪЛГАРИЯ-ТЕКС“ АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ISO 50001

Главна Цел: Повишаване на енергийната ефективност, разширяване
капацитета на производството , въвеждане на серифициран международен стандарт за управление на енергията ISO 50001

Бенефициент: ‘’ БЪЛГАРИЯ – ТЕКС’’ АД
Договор: BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Обща стойност: 2 131 042 лв., от които 1 093 217,13 лв. европейско и 192 920,67 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.
Край: 06.04.2019 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор №BG16RFOP002-1.001-0446-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност''

 

 

 

 

 

 

Проект: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА
ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО.

Главна цел: Внедряване на иновативен процес и придобиване на сертификат за полезен модел

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-1.001-0446-C01

Обща стойност: 1 659 024.70 лв.,
от които 846 102,597 лв. европейско и 149 312,223 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.06.2018 г.

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 13.06.2017

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор №BG16RFOP002-1.001-0446-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност''

 

 

 

 

 

 

Проект: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА
ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО.

Главна цел: Внедряване на иновативен процес и придобиване на сертификат за полезен модел

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-1.001-0446-C01

Обща стойност: 1 659 024.70 лв.,
от които 846 102,597 лв. европейско и 149 312,223 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.06.2018 г.

Контакти

Loading

България-Текс АД
Цар освободител №46
6100 Kazanlak
България
Факс: +359 431 6 31 68

Търговски мениджър
Петя Шутова

Проджект мениджър
Светлана Желева
+359 886 577 333

Изпълнителен директор
Георги Георгиев
+359 431 6 37 11

Back to Top